سرویس فشفشه چیست؟
بسته ترافیک اضافه در حجم های متنوع و با تخفیف های عالی می باشد که می بایست در زمان مشخصی توسط مشترک مصرف گردد. به عبارتی دیگر، تفاوت آن با بسته ترافیک اضافه معمولی این است که بسته فشفشه دارای تاریخ انقضاء می باشد.

در هنگام فعال بودن بسته فشفشه، مجموع مصرف کاربر برای ارسال و دریافت، از حجم بسته فشفشه کم خواهد نمود.

بسته فشفشه دارای 2 محدودیت اصلی است که با وقوع هرکدام، فشفشه فعال مشترک، منقضی شده و قابل استفاده نخواهد بود.
اول، سررسید زمان پایان بسته فشفشه و دوم، اتمام حجم بسته فشفشه می باشد.

با خرید فشفشه جدید یا فعال سازی بسته فشفشه رزرو، فشفشه فعلی منقضی خواهد شد.
بدیهی است درصورت تبدیل سرویس از سرویس های حجمی به سرویس های حجمی اعتباری یا نامحدود، فشفشه فعال از بین خواهد رفت.

فشفشه هایی که خریداری میشوند، به محض خرید بصورت خودکار فعال سازی می شوند. اما فشفشه هایی که به عنوان هدیه داده می شوند، می بایست توسط خود کاربر فعال سازی گردند.

در نظر داشته باشید که سرویس های غیر حجمی اعتباری، امکان فعال سازی فشفشه رزرو را ندارند.

یعنی مشترک می بایست قبل از سررسید تاریخ اعتبار، وارد پنل خود شده و بسته فشفشه را فعال و از آن استفاده نماید. در غیر اینصورت بسته فشفشه فاقد اعتبار می شود و دیگر قابل استفاده نخواهد بود.

بله، اگر سرویس شما دارای شبانه رایگان باشد، با فعال سازی بسته فشفشه، تا زمانی که فشفشه معتبر باشد (از نظر زمان پایان و حجم باقیمانده آن) در این بازه سرعت مشترک به مانند سرعت روز در بالاترین حد ممکن بوده و مصرف ترافیک رایگان نخواهد بود و از حجم فشفشه کم می شود.

بله، کلیه فشفشه هایی که دارای وضعیت رزرو می باشند، بعد از تمدید یا تغییر سرویس نیز، قابل استفاده خواهند بود.

نکته : سرویس فشفشه ی فعال با هر تغییر(اعم از اتمام دوره ی جاری سرویس،فعال شدن سرویس رزرو،فعال کردن فشفشه رزرو،خرید فشفشه های با فعال سازی خودکار،تغییر خط،ارتقا سرویس و ... ) در سرویس اینترنت پرسرعت از بین رفته و روی سرویس جدید انتقال نخواهد یافت.

خیر، سیستم بصورت هوشمند بین این دو ترافیک تفاوت قائل می شود.

رزرو : بسته فشفشه خریداری شده )یا توسط بایت هدیه شده( ،اما هنوز توسط مشترک مورد استفاده قرار نگرفته است.

فعال : بسته فشفشه توسط مشترک فعال شده و در حال استفاده از آن می باشد.

منقضی شده : بسته فشفشه ای که توسط مشترک فعال شده، به یکی از دلایل اتمام ترافیک فشفشه و یا سررسید تاریخ پایان آن، منقضی شده است.

فاقد اعتبار : بسته فشفشه در مدت زمانی که امکان فعال سازی داشته است)تاریخ اعتبار( توسط مشترک فعال سازی نگردیده و غیر قابل استفاده شده است.