Adsl
adsl

ADSL

اینترنت پرسرعت ٢+ADSL

ارتباطی با کیفیت و مقرون به صرفه

ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 و خدمات تکمیلی آن، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت‌ بایت محسوب می‌شود. بایت با سرمایه‌گذاری قابل توجه بر روی آخرین تجهیزات دسترسی به اینترنت و بهره‌گیری از کارکنان و متخصصان زبده ، هم‌اکنون خدمات خود را در این حوزه در طیف گسترده‌ای به کاربران ارایه می‌نماید . لازم به ذکر است ، توزیع جغرافیایی خدمات اینترنت پرسرعت ارایه شده توسط بایت به‌گونه‌ای است که در اکثر شهرهای استان اصفهان و تمامی مناطق مخابراتی ، تحت پوشش خدمات +ADSL2 بایت هستند.

سرعت سرویسشارژ ماهیانه بین المللمصرف منصفانه (GB)ترافیک معادل بین الملل (GB)قیمت سرویس (تومان)
2 مگابیتدارد 5%+ 10 5%+ 5 100,500
4 مگابیتدارد 5%+ 20 5%+ 10 160,800
8 مگابیتدارد 5%+ 30 5%+ 15 201,000
16 مگابیتدارد 5%+ 50 5%+ 25 321,600
سرعت سرویسشارژ ماهیانه بین المللمصرف منصفانه (GB)ترافیک معادل بین الملل (GB)قیمت سرویس (تومان)
2 مگابیتدارد 5%+ 10 5%+ 5 190,950
4 مگابیتدارد 5%+ 20 5%+ 10 305,520
8 مگابیتدارد 5%+ 30 5%+ 15 381,900
16 مگابیتدارد 5%+ 50 5%+ 25 611,040
سرعت سرویسشارژ ماهیانه بین المللمصرف منصفانه (GB)ترافیک معادل بین الملل (GB)قیمت سرویس (تومان)
2 مگابیتدارد 5%+ 10 5%+ 5 361,800
4 مگابیتدارد 5%+ 20 5%+ 10 578,880
8 مگابیتدارد 5%+ 30 5%+ 15 723,600
16 مگابیتدارد 5%+ 50 5%+ 25 1,157,760